Korzystanie z Serwisu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.aktywni.info
Regulamin sklepu internetowego www.aktywni.info przedstawia warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego portalu www.aktywni.info z dnia 10.10.2005r:
 1. Sprzedaż towarów znajdujących się w sklepie, odbywa się w formie umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, na stronie www.aktywni.info ,p omiędzy sprzedającym: firmą Aktywni, zwaną dalej Sprzedawcą a Kupującym.
 2. Osoba, która składa zamówienie w sklepie www.aktywni.info musi być pełnoletnią osoba fizyczną lub być przedstawicielem osoby prawnej.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na naszej stronie oraz pozytywne przejście weryfikacji.
 4. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu zamówienia i poinformowaniu o tym w formie elektronicznej na podany adres. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od modelu danego towaru i może trwać do 21 dni roboczych.
 5. W przypadku braku zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany na podany w formularzu adres elektroniczny lub telefonicznie, jeżeli kupujący podczas składania zamówienia podał numer telefonu
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeśli:
  a) dane w formularzu będą niekompletne lub fałszywe,
  b) proces weryfikacji skończy się niepowodzeniem,
  c) nie zostanie wpłacony zadatek lub opłata za zamówienie zgodnie z umową zapłaty.
 7. Brak potwierdzenia lub opłaty za zamówienie przez stronę kupującą zostanie potraktowany jako anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
 8. Zamówienia mogą być składane na naszej stronie internetowej przez całą dobę.
 9. Odbiór towaru może być dokonany osobiście w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem spedytora.
 10. W przypadku wyboru usługi dostarczenia towaru przez spedytora, do zamówienia doliczane są koszty przesyłki (opłaty w zależności od spedytora).
 11. Przyjęcie zamówienia następuje po zrealizowaniu płatności przez Kupującego.
 12. Do każdego zamówienia na życzenie zamawiającego wystawiana jest faktura VAT dostarczana droga elektroniczną lub tradycyjną wraz z towarem.
 13. Reklamację można składać droga elektroniczną lub w formie pisemnej na podany poniżej mail:
  sklep@aktywni.info
  w ciągu 14 dni od otrzymania uszkodzonego towaru
 14. Reklamacje będą rozpatrywane w okresie do 30 dni od przyjęcia i potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz otrzymania uszkodzonego towaru od Kupującego ( na jego koszt )
 15. W razie uznania reklamacji koszt powtórnej przesyłki do Klienta ponosi Sprzedawca, w przeciwnym wypadku kosztami przesyłki nieuzasadnionej reklamacji, podobnie jak w przypadku zwrotu towaru, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, ponosi Klient / Kupujący /.
 16. Nasz sklep działa w oparciu o przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny / Dz.U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm. /.
 17. Nasz sklep działa w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną / Dz. U. z 2002r, nr 144, poz. 1204 ze zm. /
 18. Nasz sklep działa w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r, nr 101, poz. 926 ze zm. /
 19. Nasz sklep działa w oparciu o przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów , art. 2, ust. 1
 20. Zgadzając się na zakupy w naszym sklepie internetowym, akceptujecie Państwo regulamin ogólny portalu www.aktywni.info

Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pisemnie, pod adresem sklep@aktywni.info. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        - datę zawarcia Umowy (zamówienia) stanowiącej podstawę reklamacji,
        - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

oraz dosłać reklamowany towar, na własny koszt, do Sprzedawcy na adres podany przy potwierdzeniu pisemnym odbioru reklamacji przez Sprzedawcę na maila zwrotnego

    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, poza płatnościami dotyczącymi spedycji/transportu do i od Kupującego. Towar powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym (włącznie z opakowaniem) do Sprzedawcy, w innym przypadku nie ma możliwości zwrotu towaru.

Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie Sprzedającego, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@aktywni.info. Przesyłkę należy nadać na adres podany przze Sprzedajacego w zwrotnym mailu.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia.
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Sprzedawca nie ponosi kosztu wysyłki do Kupującego oraz odesłania towaru, koszty te ponosi Kupujący.


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach np. Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

    - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   -  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    zawartej w drodze aukcji publicznej;
    - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o "ochronie danych osobowych" razem z późniejszymi zmianami, wszelkie dane uzyskane poprzez wypełnienie formularza są poufne. W żadnym wypadku oraz w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim oraz innym podmiotom. Klienci maja prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania.


 

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 1. Firma Aktywni jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na tej stronie. Nie będzie sprzedawać, udostępniać ani wydzierżawiać tych informacji innym stronom w sposób niezgodny z zasadami podanymi w niniejszym oświadczeniu.
 2. W przypadku wyrażenia chęci subskrybcji użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail. Firma Aktywni będzie używać tego adresu wyłącznie w celu wysyłania informacji o zmianach bądź nowościach na stronie sklepu. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili anulować subskrypcję.
 3. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Pozwalają one na analizę wykorzystania serwisu, rozpoznawanie powracających użytkowników, tworzenie statystyk i liczników odwiedzin oraz rozszerzanie możliwości funkcjonalnych serwisu. Nie są one wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych o użytkownikach. Pomagają zbierać ogólne, statystyczne informacje o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników.
 4. Firma Aktywni zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, jednak niezmienny pozostaje zawsze punkt 1-szy niniejszego regulaminu.
 5. Nasze strony mogą zawierać łącza do innych serwisów internetowych. Aktywni nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności obowiązujące na innych stronach.
 6. Występujące na stronach sklepu internetowego Aktywni zdjęcia produktów, zastrzeżone nazwy własne i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. Zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.


Pozostałe regulaminy: szkoleń, zajęć: http://www.aktivpro.pl/regulaminy.php

Regulamin sklepu Aktywni


Kontynuuj
Facebook
Promocje


Cena: 580,00zł
Cena: 289,00zł